Ротонда "Св. Георги" - София

Стенописи

    В църквата “Св. Георги” са се съхранили пет слоя стенописи: 
    - първи, най-ранен (античен), отнасящ се към VІ век, когато вероятно Ротондата е осветена като християнски храм и изписана;
    -
втори (I средновековен слой) - отнасящ се към края на ІХ или началото на Х век, т. е. към времето на Първото Българско царство;
    - трети (II средновековен слой) - към края на ХІ или началото на ХІІ век, когато България се намирала под византийско иго;
    - четвърти (III средновековен слой) - към края на ХІV век, последния век на Второто Българско царство;
    - пети – към края на ХVІ век, когато църквата “Св. Георги” била обърната в джамия.
    Остатъкът от античния слой е съвсем незначителен – малък фрагмент в северозападната ниша. Останки от петия турски слой, орнаменти с керемидено червен цвят са запазени на западната стена над прозореца. Тези два слоя първят и петият имат само документално значение. Другите три слоя средновековна живопис са разположени по следния начин: най-горе в купола до линията на осемте прозореца в барабана е разположен третият слой; отдолу първият слой, а под него вторият. По-надолу ниската част няма стенописи, затова предполагат, че е била облицована с мрамор.
    Първия средновековен живописен слой (Х век) се състои от два фриза – горен и долен. В северната част на горния фриз са се съхранили фрагменти от фигури на шест летящи ангела, както и главата на един ангел. В долния фриз пространството между осемте прозореца, били изобразени шестнадесет пророци. От тях са се съхранили само фрагменти от фигурите на трима пророци и орeола на четвъртия пророк. 
    Втория средновековен живописен слой (ХІ – ХІІ век) има смесен състав. В него влизат останки от първия фриз от Х век (фигурите на тримата пророци на северната стена и ореола на четвъртия). Другите дванадесет пророци се отнасят към времето на второто изписване на ротондата (ХІ – ХІІ век). Как се е получило това? В ХІІ век стените на Ротондата били наново замазани и покрити със стенописи. Още преди ХІV век под овала на купола, фресковата мазилка в съседство с местата на повредата явно пострадала и по-късно започнала да се отлепва разкривайки първоначалните изображения на тримата пророци. Върху останалата повърхност под прозорците в простраството над нишите и в горните части на нишите са разположени евангелски сцени и изображения на четиримата евангелисти.
    Третият средновековен слой (ХІV век) се намира в най-горната част на Ротондата – в нейния купол. Направен след възстановяването на купола, той се състои от две части: централния образ на Христос Вседържител, обкръжен от  четири летящи ангела и четиримта евангелисти, и разположения под тях фриз от двадесет и двама пророци.
    Най-висока оценка се дава на първия слой от средновековните фрески направени по времето на Първото Българско царство. Изключително високото ниво на тази стенопис ярко се проявява в останките от фриза с ангелите и преди всичко единият от тях. Тук се разкриват големи художествени достойнства в съчетание дълбока одухотвореност и монументалност, присъща на ранния период на източно-християнското (византииско) изобразително изкуство.
    Втория слой живопис (ХІ – ХІІ век), отнасящ се към времето на византийското владичество в България, също така демонстрира качества на монументалната източно-християнска живопис, във вид много по-късен и при това византийски произход. В него преобладава статичност, фигурите са със сурови аскетични лица представени в застинали фронтални пози.

    Третия слой живопис (края на ХІV век) е изпълнен в монументалната традиция на старата живопис и при това от големи майстори. Размера на изображенията във височина в този слой са значително, почти един метър, омалени в сравнение с изображнията от първия и втория слой фрески, които достигат приблизително три метра. Но в замяна, фреските от третия слой са разчленени със силни движения, наситени с отзвука на трагическите за българския народ събития от това време.
    Надписите на първия и втори слой са на гръцки език, а на третия слой - на старобългарски.

    Скъпи братя и сестри, посетители на този древен храм, нека молим св. Георги да ходатайства пред всеблагия наш Бог Господ Иисус Христос, този храм да пребъде до Второто славно Негово пришествие и в него да се спасяват човешки души. Амин!